មកទទួល​ PrEP :

  • ទី១: នៅគ្លីនិកឈូកសរ នៅរាជធានីភ្នំពេញ
  • ទី២: មន្ទីរពេទ្យសម្តេចឪ សម្តេចម៉ែ នៅរាជធានីភ្នំពេញ
  • ទី៣: មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពោធិចិនតុង នៅរាជធានីភ្នំពេញ
  • ទី៤: នៅគ្លីនិកអង្គការរ៉ាក់ នៅខេត្តសៀមរាប
  • ទី៥: គ្លីនិកសុខភាពគ្រួសារនៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាប
  • ទី៦: គ្លីនិកសុខភាពគ្រួសារនៃមន្ទីរពេទ្យប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  • ទី៧: គ្លីនិកសុខភាពគ្រួសារនៃមន្ទីរពេទ្យសិរីសោភណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  • ទី៨: គ្លីនិកសុខភាពគ្រួសារនៃមន្ទីរពេទ្យ ខេត្តបាត់ដំបង 
  • ទី៩  មណ្ឌុលសុខភាព ទួលគោក (ភ្នំពេញ)