សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ការប្រកាសឱ្យដំណើរការយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយរឿង​«ហានិភ័យស្នេហ៍»​ និងសំភារ:អប់រំអំពីជំងឺអេដស៍ និងកាមរោគ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ – មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និង កាមមេរោគ (NCHADS) បានដាក់ឱ្យដំណើរការយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿង ហានិភ័យស្នេហ៍ ជាផ្លូវការ​កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ បែបលក្ខណៈឌីជីថល ដែលមានការចាក់ផ្សាយនៅតាមទំព័រហ្វេសប៊ុក​ “ការពារខ្លួនអ្នក” ក៏ដូចជាទំព័រហេ្វសប៊ុកដៃគូរសហការផ្សេងៗទៀត។ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និង កាមមេរោគបានបង្កើត